Aanwezig; Ruud, Marc, Wim, Christina & Piet

Afwezig met kennisgeving; Jan

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen - GFT: de gemeente wil bij ons complex graag een pilot doen met separate GFT-inzameling voor hoogbouw. Bedoeling is hiervoor een aparte GFT-container te plaatsen naast de bestaande ondergrondse containers. KvO-bewoners die vrijwillig meedoen aan de pilot krijgen hiervoor een pasje. Bekeken wordt of de bestaande afvalpas hiervoor kan worden uitgebreid. Het bestuur is akkoord met de pilot, waarbij van belang is dat er geen extra vuil en stank overlast van komt. Het plan van de gemeente is voor de zomer te starten met de pilot, inclusief een voorlichtingsbijeenkomst aan de KvO. Boomspiegels: deze zijn op onze parkeerplaats voorzien van nieuwe lampen.

2. Notulen vergadering 11 december - ongewijzigd aangenomen, tevens actielijst doorgenomen en aangepast. Zonnescreens penthouses: de exemplaren van Lefier zijn sowieso na de oplevering van de KvO geplaatst en vallen dus buiten de splitsingacte. Daarmee zijn de kosten voor reparatie en onderhoud voor Lefier. Voor de appartementen in de insnoering moet worden uitzoeken of deze screens eveneens voor oplevering geplaatst zijn. Alle screens moeten liefst collectief worden onderhouden worden (gebeurd nu via VvE Punt) en juist doorbelast worden aan de eigenaren van de penthouses.

3. Heijmans claim, stand van zaken geluid - er is weer een gesprek geweest van het bestuur met Heijmans op 8 februari wegens het gebrek aan voortgang. Heijmans is zoekende naar de juiste oplossing, maar lijkt nu de juiste methode te hebben gevonden. Heijmans ervaart echter problemen in het vinden van een geschikte plek voor een pilot. Het bestuur heeft inmiddels 2 pilot locaties gevonden in de London toren. Maandag 18 maart worden de werkzaamheden gestart, een geluidsmeting volgt op 22 maart. Evt kan ook nog een pilot gedaan worden bij huisnummer 94 en 95 in Liverpool.

4. Schuifpuien - de naar binnengewaaide pui in de Liverpool is onderzocht door onze onderhoudspartij SKK. Conclusie is dat deze niet goed gemonteerd was door de bouwer. Het bestuur heeft SKK vervolgens verzocht te kijken in hoeverre dit probleem zich verder in het complex kan voordoen. Conclusie daarvan is dat, zoals eerder geconstateerd, meer puien niet goed zijn geplaatst, maar dat er geen direct gevaar dreigt. Een pilot voor reparatie door SKK bij een regulier appartement heeft inmiddels goed uitgepakt. In opdracht van Lefier is er tevens een pilot geweest bij één van de penthouses, die eveneens verbetering bracht. Het bestuur heeft SKK gevraagd met offertes te komen voor een totaalaanpak en is met Lefier in gesprek over de verdeling van de (substantiële) kosten.

5. MJOP - VVEPunt heeft akkoord gevraagd op een aantal offertes i.h.k.v. het (groot) onderhoud, zoals schilderwerk. Het bestuur wil weten wat de kosten zijn voor een volledige schilderbeurt t.o.v. alleen op plekken die directe aanpak verdienen. Er is inmiddels 10 jaar verstreken sinds de oplevering van de KvO, wat betekent dat gekeken moet worden of een aantal zaken afdoende in het het MJOP is opgenomen en of het nodig is. Uitgangspunt is wel een zekere kwaliteit en uitstraling te behouden. Plantvakken en tuinonderhoud: er zijn 2 offertes, beide akkoord.

6. Incidenten en camerabeelden in december waren er 2 aanvragen voor camerabeelden vanwege diefstal en vandalisme. Het bleek te gaan om dezelfde daders. De politie heeft de zaak in onderzoek. De daders zijn niet meer gesignaleerd in het complex.

7. Rondvraag geen vragen.

 

Actiepunten VVE Kop van Oost wijziging 12.03.2018

118

Veiligheidsronde t.z.t. houden en bepalen, wie, wat, wanneer, aandacht vlucht routes bergingen. En speedgate

On Hold

154

Mogelijk aanpassen HH-Reglement kade-spullen bergingen

On Hold

162

Contact opnemen met Visser Vastgoed inzake Sushi, indien geen verbetering 01-2017 dan info bij rechtsbijstand verzekering Na zomer 2017 wordt actie ondernomen worden.

On Hold

200

Afvoeren ( HWA) boven kelderboxen en lekkage Q4 verder

Jan/ VVE

207

Kolken parkeren legen

Piet

214

Aanhangig maken in gebreke blijven Heijmans inzake geluid

On Hold

217

Navragen bij Robert of noodlampen vervangen en lampen trappenhuis.

Jan

218

Proefopstelling voor de airco geluid en vluchtweg eind mei afgerond.

Ruud

219

Extra laadpunten onderzoek e-auto

Marc

221

Antislip Liverpool functioneerd niet met brancards en rolstoelen.

Christina

223

Uitzoeken screen insnoering voor of na oplevering

Ruud/ VVEpunt

224

Check of vetafzuigkanalen voldoen aan verzekering

Wim

225

Afspraak maken met airco man

 

226

Opdracht SKK bij voor inventarisatie/offerte schuifpuien

Ruud

227

Navraag doen bij uitgewaaide schuifpui Liverpool

Christina

228

Offertes opvragen voor schilder werk

Ruud

 

Bewoners niet blij met plannen betonbos

28 mei 2019

Bewoners van de kadewoningen van de Kop van Oost en het Eemskwartier hebben de gemeente laten weten dat zij niet blij zijn met de plannen voor het betonbos....

Informatieavond afvalinzameling afgeblazen

28 mei 2019

De geplande informatieavond over de mogelijkheid tot gescheiden afvalinzameling in de Kop van Oost is afgeblazen. Er hadden zich vooraf te weinig...

Aanvullend bezwaar bewoners tegen plannen Eemskanaal

07 apr 2019

Bewoners van de kadewoningen van Kop van Oost en aan de naastgelegen Kaai zijn niet tevreden hoe de gemeente hun inspraakreacties heeft verwerkt rond de...